Komisja skrutacyjna

W czasie zdalnych obrad organizowane są także zdalne głosowania. W tym celu używa się różnych programów, w przypadku UWr jest to MS Forms. Można twierdzić, że program ten sprawdził się w praktyce, organizowanie głosowań jawnych i tajnych nie jest żadnym problemem. Czy nad wyborami odbywanymi w ten sposób powinna czuwać, jak to bywa w przypadku każdego oddawania głosu w tzw. realu, komisja skrutacyjna? Pytanie powinno być traktowano w kategoriach retorycznych, ale czy na pewno? Jaki jest skład powinien być skład takiej komisji?

Głosowania w organach kolegialnych

Problem głosowań w organach kolegialnych reguluje Statut UWr. W rozdziale 5:

„Zasady działania organów kolegialnych Uniwersytetu” § 40.4. czytamy:

Dla przeprowadzania głosowań w organach powoływane są komisje skrutacyjne w składach co najmniej trzyosobowych na okres kadencji tych organów. Głosowania mogą odbywać się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

Ustawodawca podał liczbę osób, wskazał okres. Ponadto umożliwił odbywanie głosowań z pomocą „elektronicznego systemu głosowania”. Jednak Statut nie precyzuje, kto może wchodzić w skład komisji. Czy członków wskazuje przewodniczący gremium wybierając konkretne osoby np. tylko spośród pracowników administracyjnych? Czy może o składzie decyduje samo gremium? A może jeden i drugi podmiot?

Komisja skrutacyjna

Głosowania są jedną z ważniejszych czynności na uczelni. Proceduje się różne sprawy: od przyjęcia porządku obrad po awanse. Błąd może owocować nie tylko koniecznością powtórki głosowania, ale i problemami prawnymi. W związku z tym nad przebiegiem głosowań czuwa komisja skrutacyjna. To ona podlicza głosy, przekazuje przewodniczącemu wyniki. Niezależne od charakteru komisji i typu wyborów, jest to praca wymagająca zaufania publicznego (kilka tygodni temu dyskutowano w kraju o składach komisji wyborczych).

Posiedzenia zdalne zmieniły radykalnie podejście w tym zakresie. W niektórych komisjach znaleźli się wyłącznie informatycy czy inni pracownicy administracyjni. Z pewnością za takim wyborem przemawiały względy praktyczne. Ale czy to jest dobre rozwiązanie?

Zmiana Statutu

Władze naszej uczelni rozpoczęły dyskusję nad nowym statutem. Wymaga on, jak wiadomo, dużych zmian. Postanowiłem bliżej się przyjrzeć temu problemowi. Punktem wyjścia są dokumenty w postaci Strategii UWr na lata 2021-2030 i statutu uczelni. Moim zdaniem w punkcie składu komisji skrutacyjnej powinna być zmiana. Należy doprecyzować, kto może być członkiem. Z pewnością nie powinni to być wyłącznie pracownicy administracyjni, pozostający w zależności służbowej od dyrektorów czy dziekanów.

    Krzysztof Ruchniewicz

    professor of modern history, photographer - @blogifotografia, blogger - @blogihistoria and podcaster - @2hist1mikr. Personal opinion

    Wszystkie posty autora
    Translate »